Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sweet & Smooth en een cliënt waarop Sweet & Smooth deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Sweet & Smooth

Sweet & Smooth zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sweet & Smooth zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.1 Afspraken

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd bij Sweet & Smooth komt, mag Sweet & Smooth de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien u gebruikt maakt van een voucher dan dient u deze ten alle tijden mee te nemen naar de salon. Heeft u deze voucher niet bij u dan kunnen wij u geen behandeling geven. Let er altijd goed op dat uw voucher nog geldig is op de dag van de behandeling, zonder geldige voucher kunnen wij geen behandeling geven. Hier maken we ook geen enkele uitzondering in.
Sweet & Smooth moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Sweet & Smooth .

3.2 No show, afspraak verplaatsen of annuleren

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sweet & Smooth melden. Bij No Show (niet op komen dagen) of als u de afspraak verplaatst of annuleert binnen de 24 uur, wordt het volledige bedrag van de afspraak in rekening gebracht.

4.1 Betaling

Sweet & Smooth vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De op de website weergegeven prijs moet worden betaald voor de behandeling, en staat los van de tijd die er voor de behandeling nodig is. De op de website aangegeven tijd bij de behandeling is een indicatie van de gemiddelde duur van de behandeling. Sweet & Smooth vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele gekochte producten direct te voldoen, tenzij het een deelbetaling betreft. Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald. Behandelingen kunnen niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.
Indien u 15 minuten of later te laat komt dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. Indien u beschikt over een kadobon dan, vervalt deze bon. Wij nemen dan uw bon in. Wij verzoeken u om op tijd op uw afspraak te verschijnen om teleurstellingen te voorkomen, wij werken met een heel strak schema.

4.2 Gedeeltelijke vooruitbetaling bij eerste afspraak nieuwe klant.

Wanneer u als nieuwe klant voor de eerste keer bij Sweet & Smooth een afspraak maakt waarbij de totale kosten van de behandeling(en) €60,00 of meer bedragen, kan Sweet & Smooth vragen 50% van het bedrag vooraf over te maken. Het verzoek tot betaling wordt via email gedaan. Bij het niet reageren op dit verzoek, of niet het betalen van het in de email vastgestelde bedrag, binnen de vastgestelde termijn wordt de afspraak uit de agenda verwijdert.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Sweet & Smooth vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sweet & Smooth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sweet & Smooth neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Sweet & Smooth behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Sweet & Smooth is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sweet & Smooth verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

7. Aansprakelijkheid

Sweet & Smooth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sweet & Smooth is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sweet & Smooth is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na de behandeling schriftelijk gemeld worden. Sweet & Smooth moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sweet & Smooth de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

9. Behoorlijk Gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sweet & Smooth het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sweet & Smooth en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Website
Sweet & Smooth kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. We doen natuurlijk ons uiterste best daarvoor en met de grootst mogelijke zorg.Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aan de teksten van deze internetsite kunnen om deze redenen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. We geven met deze informatie geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Sweet & Smooth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website.
Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Sweet & Smooth of bij derden, die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Sweet & Smooth. Vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Sweet & Smooth .

Over de disclaimer

Sweet and Smooth behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Scroll naar boven