topratedawards2016

Algemene voorwaarden


 • 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sweet & Smooth Amsterdam en een cliënt waarop Sweet & Smooth Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. Inspanningen Sweet & Smooth Amsterdam
 • Sweet & Smooth Amsterdam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sweet & Smooth Amsterdam zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • 3. Afspraken
 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sweet & Smooth Amsterdam melden. Bij No Show (niet op komen dagen) of als u de afspraak annuleert binnen de 24 uur, dan wordt er €15 per half uur van de duur van de afspraak inrekening gebracht.
  Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd bij Sweet & Smooth Amsterdam komt, mag Sweet & Smooth Amsterdam de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  Indien u gebruikt maakt van een voucher dan dient u deze ten alle tijden mee te nemen naar de salon. Heeft u deze voucher niet bij u dan kunnen wij u geen behandeling geven. Let er altijd goed op dat uw voucher nog geldig is op de dag van de behandeling, zonder geldige voucher kunnen wij geen behandeling geven. Hier maken we ook geen enkele uitzondering in.
  Sweet & Smooth Amsterdam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Sweet & Smooth Amsterdam.
  LET OP DAT U BIJ DE JUISTE PERSOON AANBELT, DIT VOORKOMT TELEURSTELLINGEN!
 • 4. Betaling
 • Sweet & Smooth Amsterdam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Sweet & Smooth Amsterdam vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, tenzij het een deelbetaling betreft. Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald. Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.
  Indien u te laat bent kan de afspraak nog doorgaan dit gaat wel van de behandelende tijd af. Indien u 15 minuten of later te laat komt dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. Wij hanteren dan een bedrag van € 15,00 voor het niet op komen dagen op de afspraak of te laat zijn. Dit is voor ons inkomstenderf. Indien u een beschikt over een bon dan vervalt deze bon. Wij nemen dan uw bon in. Wij verzoeken u om op tijd op uw afspraak te verschijnen om teleurstellingen te voorkomen, wij werken met een heel strak schema.
 • 5. Persoonsgegevens & Privacy
 • De cliënt voorziet Sweet & Smooth Amsterdam vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sweet & Smooth Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sweet & Smooth Amsterdam neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Sweet & Smooth Amsterdam behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • 6. Geheimhouding
 • Sweet & Smooth Amsterdam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sweet & Smooth Amsterdam verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken
 • 7. Aansprakelijkheid
 • Sweet & Smooth Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sweet & Smooth Amsterdam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sweet & Smooth Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.
 • 8. Klachten
 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na de behandeling schriftelijk gemeld worden. Sweet & Smooth Amsterdam moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sweet & Smooth Amsterdam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • 9. Behoorlijk Gedrag
 • De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sweet & Smooth Amsterdam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • 10. Recht
 • Op elke overeenkomst tussen Sweet & Smooth Amsterdam en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer


 • Website
 • Sweet & Smooth Amsterdam kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. We doen natuurlijk ons uiterste best daarvoor en met de grootst mogelijke zorg.Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aan de teksten van deze internetsite kunnen om deze redenen dan ook géén rechten worden ontleend.
 • Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. We geven met deze informatie geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Sweet & Smooth Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website.
 • Auteursrecht
 • Het auteursrecht op deze website berust bij Sweet & Smooth Amsterdam of bij derden, die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Sweet & Smooth Amsterdam. Vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Sweet & Smooth Amsterdam.
 • Over de disclaimer
 • Sweet and Smooth Amsterdam behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Openingstijden

 • maandag: 08.30 - 21.00
 • dinsdag: 08.30 - 18.00
 • woensdag: 08.30 - 21.00
 • donderdag: 08.30 - 21.00
 • vrijdag: 08.30 - 18.00
 • zaterdag: 09.00 - 21.00
 • zondag: 09.00 - 21.00

Maak een afspraak

 • 06-51835209
 • info@sweetandsmooth.nl
 • ALLEEN OP AFSPRAAK!
 • Hondiusstraat 10 hs
 • 1056 DK Amsterdam
 • volg ons op facebook volg ons op twitter